Информация за трудовото законодателство

Услугата предоставя информация за трудовото законодателство в трансграничния регион Румъния – България. В рамките на тази услуга са структурирани тематични раздели, в които  Агенция „Виза“ предоставя информацията чрез пояснителни текстове и линкове към документи и официалните сайтове на държавни институции.

 

Нормативни документи

 

 1. Нормативна уредба в България

Кодекс на труда
Кодекс за социално осигуряване
Закон за данъците върху доходите на физическите лица
Закон за здравното осигуряване
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
Закон за държавния служител
Закон за уреждане на колективните трудови спорове
Наредба за командировките в страната
Наредба за работното време, почивките и отпуските
Наредба за структурата и организацията на работната заплата
Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност
Правилник за прилагане на закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
Закон за насърчаване на заетостта

 

 1. Нормативна уредба в Румъния

Кодекс на труда
Данъчен кодекс
Закон 76/2002 относно системата за осигуряване при безработица и стимулирането на заетостта
Закон 319/2006 относно здравето и безопасността на работното място
Закон 279/2005 относно стажовете на работното място
Наредба 25/2014 относно наемането и преместването на чуждестранни граждани в Румъния и изменението и допълнението на законодателните документи относно статута на чуждестранните граждани в Румъния
Закон 106/2017 относно някои мерки за подобряване упражняването на права на територията на Румъния, предоставени в контекста на свободното движение на работници в рамките на Европейския съюз

 

Информация за социалното обществено осигуряване и минималното заплащане

 

1. Социално и здравно осигуряване в България

Размерът на социално-осигурителните вноски и съотношението, в което те се разпределят между работника и работодателя, се определят ежегодно в Кодекса за социално осигуряване. По закон осигуровките са разпределени в съотношение 60% за работодателя и 40% за сметка на работника. Разпределението на осигурителните вноски във фондовете на държавното обществено осигуряване (ДОО) зависи от категорията труд и от два хронологични периода – родените преди и след 1960 г.

Прилагат се минималните осигурителни прагове, това е минималната сума, върху която работодателят е задължен да осигурява работника. Минималните прагове за всяка професия или длъжност са определени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване - таблица с различните професии по степен на квалификация и по сфери на дейност.

Размерът на здравноосигурителната вноска се определя се определя всяка година със Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

 

2. Социално и здравно осигуряване в Румъния

Работодателят покрива социалните вноски за:

- заетост

 

Работникът покрива социалните вноски за:

- обществено пенсионно осигуряване

- обществено здравно осигуряване

 

3. Минимални заплати в България и Румъния

По силата на Постановление на МС 350/19.12.2019 минималната заплата в България, считано от 1 януари 2020 г., се определя на 610 лв. (312 евро).

В Румъния Правителствено решение 937/16.12.2019 определя минималната брутна гарантирана заплата от 1 януари 2020 г. да бъде 2230 леи (около 464 евро).

 

Информация за безопасността на труда

 

1. Законови изисквания за здраве и безопасност на работното място в България

Въпросите са регулирани от Закона за здравословни и безопасни условия на труда. Той урежда правата и задълженията на държавата, работодателите, работещите, представителите на работещите по безопасност и здраве при работа, на лицата, които за своя сметка работят сами или в съдружие, и на други организации и юридически лица за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

 

2. Законови изисквания за здраве и безопасност на работното място в Румъния

Тези въпроси са регулирани със Закон 319/2006 относно здравето и безопасността на работното място. Законът има за цел да установи мерки за насърчаване на подобряването на здравословните и безопасни условия на труд на работниците. Също така установява общи принципи относно предотвратяването на професионални рискове, защитата на здравето и безопасността на работниците, премахването на факторите за риск и злополука, информация, консултации, балансирано участие съгласно закона, обучение на работници и техните представители, както и общите насоки за прилагането на тези принципи.

 

Информация за прекратяване на договори за наемане на работа

 

1. Прекратяване на договори в България

Кодексът на труда регулира множеството от варианти при прекратяване на трудовите договори:

 • по взаимно съгласие;
 • от работника/служителя с предизвестие;
 • от работника/служителя без предизвестие;
 • от работодателя с предизвестие;
 • от работодателя  без предизвестие;
 • по инициатива на работодателя с уговорено обезщетение.

 

2. Прекратяване на договори в Румъния

Индивидуалният трудов договор може да се прекрати:

 • автоматично;
 • по взаимно съгласие между страните;
 • едностранно по желание на една от страните.

 

Информация за командироване на персонал

 

1. Командировките в България

Командироването на персонал е нормативно уредено чрез Наредба за командировките в страната, която определя условията за командироване в страната, размерите на командировъчните пари (пътни, дневни и квартирни), редът за отчитането им, както и правата и задълженията на командироващите и командированите.

За представителите на чужди фирми, командировани в България за определен срок, както и за български работници, командировани в чужбина, се прилага Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги.

Информация за наемането на чужди граждани

 

1. Наемане на чужди граждани в България

Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност урежда регулирането на достъпа до пазара на труда на работници - граждани на трети държави, включително извършването на дейност на свободна практика. Достъпът до българския пазар на труда е сравнително ограничен, но в някои сфери са въведени облекчения. Законът представя списък на професиите, за които има недостиг на кадри.

Правилник за прилагане на закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

Законът за насърчаване на заетостта урежда обществените отношения при насърчаването и запазването на заетостта, професионалното ориентиране и обучението на възрастни. Той регулира също така и посредничеството по информиране и наемане на работа в Република България и в други държави на български граждани и граждани на друга държава членка на Европейския съюз.

 

2. Наемане на чужди граждани в Румъния

Наредба 25/2014 относно наемането и преместването на чуждестранни граждани в Румъния и изменението и допълнението на законодателните документи относно статута на чуждестранните граждани в Румъния.

Закон 106/2017 относно някои мерки за подобряване упражняването на права на територията на Румъния, предоставени в контекста на свободното движение на работници в рамките на Европейския съюз.Copyright © 2024 VISA

Изберете