Обяви за работа

SC EURO CONSULTING SRL

Евро Кънсълтинг (Euro Consulting (EC)) е румънско юридическо лице - ООД - учредено през 2002, и е акредитиран доставчик на услуги по професионално обучение от 2010 година насам. Към настоящия момент, качеството на Доставчик на услуги по професионално обучение се гарантира съгласно приложеното валидно Разрешително. ЕС има експертиза в изпълнението на проекти с безвъзмездно европейско финансиране, в качество на партньор:

1. ОПРЧР 97/6.3/S/47936 - доставяне на услуги курсове в иновативна система от вида e-learning за 1 073 лица, приключила с компонент курс, оторизан от Националния Център за обучение и квалификация на обучители и даване на сертификати за завършване, за част от курсантите.

2. ОПРЧР /164/2.3/S/141504 - организиране на информационни събития, за консултиране и ориентиране в следствие на които са набрани над 5000 лица, които след това са ползвали интегрирани услуги по ориентиране и съветване, отново престирани от ЕС в качество на оторизиран доставчик на услуги по заетостта. ЕС има експертиза от над 24 месеца в престиране на професионално обучение за възрастни (приложени документи). Също така, ЕС има експертиза в консултации за МСП, включително и в развитие на човешките ресурси. В качеството си на оторизиран доставчик на услуги по заетост, ЕС е доставило на над 5000 лица услуги по оценяване на способности и компетенции и е реализирало над 5000 професионални маршрута, които обхващат и планове за индивидуално обучение, съгласно аспирациите на хората и нуждите на предприятията.

Обяви на тази фирма (0)

Разгледай всички обяви...

Проект „ВИЗА - Агенция за трансгранична трудова мобилност“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България.
Стойност на финансирането от ЕС: 423 995, 54 евро

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu

Copyright © 2020 VISA

Изберете