Новини назад

Агенцията по заетостта проучва потребностите на бизнеса от кадри

06.08.2019

От 1 август до 20 септември Агенцията по заетостта провежда проучване на потребностите на работодателите в България от работна сила. То е четвърто поред изследване на Агенцията, в което над 2500 работодатели в страната споделят своите потребности от кадри и очакванията си към пазара на труда.

С новото анкетиране ще се проследи нуждата на работодателите от специалисти, какви професии и умения са необходими на бизнеса в краткосрочен план, както и тенденциите в пазара на труда. И този път анкетирането ще обхване работодатели от национално представителна извадка въз основа на данни, предоставени от НСИ.

Работодателите от статистическата извадка ще могат да използват онлайн въпросник, в който да посочат от какви специалисти със средно и висше образование ще имат нужда през следващите 12 месеца. Формулярът включва и въпроси за потребностите от работници без специална квалификация и кадри, притежаващи специфична правоспособност. Представителите на бизнеса и администрацията ще могат да посочат и кои са най-необходимите умения, които трябва да притежава търсеният от тях персонал.

Данните ще се използват при подготовката на краткосрочните мерки и програми за организиране и провеждане на подходящи обучения за професионални и ключови умения според изискванията на бизнеса.

В анкетата се запазва възможността работодателите да посочат очакванията си за необходимите им специалисти с висше и средно образование след 3 до 5 години. Тази информация ще се използва при определяне на приоритетите на областната и националната политика в сферата на образованието, обучението и насърчаване на заетостта.

За работодатели, които не попадат в статистическата извадка, но имат желание да участват в проучването, е изготвен отделен електронен формуляр с аналогични въпроси, който ще бъде достъпен на електронната страница на Агенцията по заетостта в периода 1 септември – 20 септември 2019 г.

Агенцията по заетостта отново разчита на активното включване на работодателите и отговорно отношение за предоставяне на реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от тях кадри.

Още по темата

Copyright © 2024 VISA

Изберете