Обяви за работа

АК Пластроник АД

„АК Пластроник“ АД е дъщерно дружество на AQ GROUP AB (Швеция), който е световен производител на компоненти и системи за индустриални клиенти с високи изисквания. Опитът и знанията, които притежаваме, както и мощната подкрепа, която получаваме от AQ GROUP AB, ни дава увереността да проектираме и произвеждаме пластмасови продукти и електронни изделия на микропроцесорна основа и да предлагаме ефективни ценови решения за взискателни индустриални клиенти.

Обяви на тази фирма (0)

Разгледай всички обяви...

Проект „ВИЗА - Агенция за трансгранична трудова мобилност“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България.
Стойност на финансирането от ЕС: 423 995, 54 евро

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu

Copyright © 2024 VISA

Изберете